ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

A szolgáltató adatai:

Cégnév: Ecotech Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Ecotech Nonprofit Zrt.
Székhely: H-2400 Dunaújváros, Táncsics utca 1/a.
Cégjegyzékszám: 07-10-001374
Adószám: 11725484-2-07

A szolgáltató által üzemeltetett hotel adatai:

Neve: Hotel Kerpely
Címe: H-2400 Dunaújváros, Dózsa György út 35.

1. Fogalmak

A jelen általános szerződési feltételek során a továbbiakban az alábbi fogalmak alatt az alábbiak értendők:
Hotel: a Szolgáltató által üzemeltetett Hotel Kerpely
ÁSZF: az általános szerződési feltételek
Szolgáltató: a Hotelt üzemeltető Ecotech Nonprofit Zrt.
Szerződő fél: az a jogi személy, vagy természetes személy, aki a Hotelben nyújtott szállodai szolgáltatás igénybevételére szerződést köt
Vendég: az a természetes személy, aki a szállodai szolgáltatást természetben igénybe veszi. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felek.
Közvetítő: Amennyiben a szállodai szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy – Közvetítő – adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

2. Általános rendelkezések

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett Hotel Kerpely szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződéskötés a szállodai szolgáltatás igénybevételére

3.1 A Szerződő fél szóban (személyesen és telefonon), írásban – levélben, E-mailben – küldött ajánlatkérésére a Szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül írásban (levélben, e-mailen) ajánlatot küld a Szerződő fél részére.

3.2. A szolgáltatási szerződés a Szerződő fél által leadott megrendelés/foglalás Szolgáltató általi írásbeli visszaigazolásával jön létre. A szóban bejelentett foglalás, vagy megrendelés módosítás, és annak szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

3.3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól. Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően a szobát végleg elhagyja, úgy a Szolgáltató a szerződés szerinti teljes szolgáltatási díjra jogosult. A Vendég által a határozott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyott szobát a Szolgáltató jogosult újra kiadni.

3.4. A Vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a Szolgáltató hozzájárul.

3.5. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

4. Lemondási feltételek

4.1. A Vendég (Szerződő fél) foglalását lemondhatja az árajánlatba foglalt szobafoglalási és lemondási feltételek szerint.

4.2. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

5. Árak

5.1. Az aktuális szobaárak a szálloda weblapján (www.hotelkerpely.hu) találhatóak, valamint a Hotel recepcióján kerülnek kifüggesztésre.

5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. A változtatás értelemszerűen nem érinti a már visszaigazolt foglalásokat.

5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA) vagy sem, illetve pontosan megjelöli az idegenforgalmi adó mértékét.

5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.hotelkerpely.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

6. A fizetés módja és annak garanciája

6.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

6.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
b) kérheti előleg megfizetését a foglalási díj egy részére vagy annak teljes összegére.

6.3. A Szerződő fél számláját az alábbiak szerint egyenlítheti ki: A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. Euróban történő fizetés esetén a szolgáltatások ára a vendég érkezésének napján, vagy az érkezést megelőző utolsó munkanapon érvényes Magyar Nemzeti Bank középárfolyama szerint kerül átszámításra.

6.4. Készpénzes és bankkártyás fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR.

6.5. A Szolgáltató a szolgáltatások kiegyenlítése céljából utalványokat nem fogad el.

6.6. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

7. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei

7.1. A Vendég a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – check out – köteles elhagyni.

7.2 A vendég a kulcskártyát a teljes tartózkodási idő alatt köteles megőrizni, kizárólag ennek felmutatásával lesznek jogosult a kulcsfelvételre, és az étkezésekre. A kulcskártya más személyre át nem ruházható, elutazáskor azt a recepción le kell adni.

7.3. A hotel szobáiban, folyosóin a dohányzás szigorúan tilos. A vendég kizárólag a dohányzásra kijelölt helyen jogosult dohányozni. A vendég, aki a dohányzási tilalomra vonatkozó előírásokat megszegi 20.000.-Ft, azaz Húszezer Forint összegű kötbér fizetésére köteles. A szolgáltató a dohányzásra vonatkozó tilalom megszegése esetén jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát, különösen a füstjelzés miatti tűzoltósági kiszállás, intézkedés költségeit.

7.4. A Hotel épületében füstérzékelő tűzriasztó rendszer működik, amely a városi és a megyei tűzoltósághoz küld riasztó jelzést. Tűz esetén a folyosókon éles hang figyelmeztet, az épületből a menekülési útvonalat jelző zöld fényjelzést és zöld nyilakat követve lehet kijutni.

7.5. A Szolgáltató a hotelszobában hagyott értékekért felelősséget nem vállal. A szobában felejtett tárgyakat 30 napnál tovább nem őrzi meg.

7.6. A vendégek a szobában lévő berendezési és felszerelési tárgyakat kötelesek rendeltetésszerűen használni, az azokban okozott kárt megtéríteni.

7.7. A Vendég köteles a Hotelszobában elhelyezett Házirendben foglalt magatartási szabályokat betartani.

7.8. A szolgáltató nem engedélyezi háziállat behozatalát a szálloda épületébe.

7.9. A vendég jogai: A Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

7.10. A vendég kötelezettségei: – a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott módon érkezéskor a szolgáltató részére kiegyenlíteni. – a vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szállodájában. – a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

7.11. A vendég kártérítési felelőssége: A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved azzal összefüggésben, hogy a szállodai szolgáltatás igénybevétele során, vagy azzal kapcsolatban a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak. A vendég helytállási kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

7.12. A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
– a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket,
– a vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
– a vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
– a vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
– a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát.
– önmagát ellátni nem képes vendég nem veheti igénybe a szálloda szolgáltatásait.
– a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

7.13. Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

7.14. A vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

7.15. A szolgáltató köteles:
– A megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.
– Szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

7.16. A szolgáltató jogai:
7.16.1. Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával vitt.
7.16.2. Vagyon és balesetvédelmi okokból a szálloda biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül. A kamerarendszer által rögzített felvételek felhasználására bűncselekmény gyanúja esetén kerül sor, mely esetben a Szolgáltató a felvételeket jogosult az illetékes nyomozóhatóság felé továbbítani.

7.17. A szolgáltató kártérítési felelőssége:
7.17.1.A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.
7.17.2. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
7.17.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodán belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
7.17.4. Szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a vendég a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató recepcióján.
7.17.5. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.
7.17.6. Szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb tízszerese.

8. Titoktartás

A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

9. Vis maior

Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

10. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság: A szerződő felek közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk. – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Dunaújvárosi Járásbíróság illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.
HOTEL KERPELY

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.