Hotel házirend

Kedves Vendégeink!

 

Megtiszteltetés számunkra, ha a Hotel Kerpely vendégeként üdvözölhetjük. Az alábbiakban néhány fontos információra szeretnénk felhívni figyelmüket.

 • A szoba elfoglalására 14.00 órától van lehetőség, és 10.00 óráig kérjük elhagyni.
 • Kérjük kedves vendégeinket, hogy a kulcskártyát a teljes tartózkodási idő alatt legyenek szívesek megőrizni, mert ennek felmutatásával lesznek jogosultak a kulcsfelvételre, és az étkezésekre. A kulcskártya más személyre át nem ruházható, elutazáskor kérjük a recepción leadni.
 • A szállodában dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad. Az épületben füstérzékelő tűzriasztó rendszer működik, amely a városi tűzoltósághoz küld riasztó jelzést. Téves riasztás esetén a tűzoltók kiszállási díja a tűzriadót okozó személyt terheli.
 • Tűz esetén a folyosókon éles hang figyelmeztet, az épületből a menekülési útvonalat jelző zöld fényjelzést és zöld nyilakat követve lehet kijutni.
 • A szobában hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk. A szobában felejtett tárgyakat 30 napnál tovább nem áll módunkban megőrizni.
 • A vendégek a szobában lévő berendezési és felszerelési tárgyakat kötelesek rendeltetésszerűen használni, az okozott kárt pedig megtéríteni.

Fontosabb telefonszámok:     RENDŐRSÉG: 107 vagy 112

TŰZOLTÓSÁG: 105

MENTŐK: 104

Bejelentkezés

A szobákat az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni. A szoba korábbi elfoglalására az előző napi foglaltságtól függően van lehetőség a szállodával egyeztetve. A szoba korábbi elfoglalása esetén a szálloda jogosult az árlistában meghatározott felárat felszámítani.

A vendégek a szoba kulcsát a regisztrációt és az igényelt szolgáltatások számla ellenében történő kiegyenlítését követően kapják meg. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása a hotel számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a szálloda jogosult a szállodai szerződéstől elállni.

A szálloda napközbeni elhagyása esetén a szobakulcsot a szálloda recepcióján minden esetben kérjük leadni.

Kijelentkezés

A távozás napján a szobát poggyásszal együtt 10:00 óráig kérjük elhagyni, és a szobakulcsot a recepción leadni. A szoba későbbi elhagyása esetén a szálloda jogosult az árlista alapján felárat felszámítani. A tartózkodás meghosszabbítására akkor van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába.

Kérjük Vendégeinket hogy - a szobából való távozásuk előtt - győződjenek meg arról, hogy a vízcsapok el legyenek zárva, a lámpák legyenek lekapcsolva, a televízió legyen kikapcsolva.

Látogatók

A szálloda szobáiban kizárólag a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak.

18 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy a szülő által írásban megbízott más cselekvőképes személy felügyelete mellett tartózkodhat a szállodában.

A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

18 év alatti egyéni vendégek csak írásos szülői engedéllyel tartózkodhatnak a szállodában.

A szálloda területén, 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

ÉTKEZÉSEK

Reggeli

A szobaár nem tartalmazza a reggelit.

A reggeli büféreggeli formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a vendég önmagát szolgálja ki a Campus Étterem reggeliző helyiségben található étel- és italválasztékból. A reggeli időpontja: 7:00 órától 09:00 óráig tart. Vendégeinknek lehetősége van hidegcsomagot kérni (legkorábban 6:00 órára) a büféreggeli elfogyasztása helyett, melyet a reggeli napját megelőző munkanap 12:00 óráig lehet kérni a hotel recepcióján.

Ebéd

Vendégeink részére az ebédet a Kiskohász Étterem (2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16.) biztosítja, melynek elfogyasztására 11:00 és 13:30 óra között van lehetőség.

Vacsora

Vendégeink részére a vacsorát a Kiskohász Étterem (2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16.) biztosítja, melynek elfogyasztására 18:00 és 21:00 óra között van lehetőség.

SZÁLLODAI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

A vendég köteles a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő vagy gondatlanságból okozott kárt a vendég köteles megtéríteni.

A szálloda berendezési, felszerelési tárgyait (pléd, törölköző, ágysál, kispárna stb.) a szálloda területéről kivinni tilos! Szálloda berendezési, felszerelési tárgyainak elvitele bűncselekménynek minősül, ebben az esetben a szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a szálloda munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

Hibajelentés
Kérjük Vendégeinket, hogy a szobában tapasztalt mindennemű meghibásodást a szálloda recepcióján haladéktalanul szíveskedjenek jelezni. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni, az ebből eredő károkért való felelősséget a szálloda kizárja.

WiFi

A szállodában wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a szállodába való bejelentkezéskor a recepción kapja meg.

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálloda nem garantálja.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Biztonság

A szálloda a vendégek és a szálloda vagyon- és személybiztonsága érdekében kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket. A kamerarendszer működéséről, valamint az azzal kapcsolatos adatkezelési szabályokról a recepción kifüggesztett adatvédelmi szabályzat rendelkezik.

A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni.

A szálloda tűzvédelmi szabályzatát minden Vendég köteles betartani. Tűzoltó palackok a szálloda folyosóin, találhatóak. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.

A szállodai szobában tilos a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket üzemeltetni.

Dohányzás

A szálloda nemdohányzó hotel. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. Dohányozni az erre a célra emeletenként kijelölt helyen lehet.

A szálloda tűzvédelmi szabályzatát minden Vendég köteles betartani.

A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a tűzvédelmi szabályzat betartására, illetve felszólítani a dohányzás és elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szálloda jogosult a jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

A szálloda területére be nem vihető dolgok

A szálloda az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

 • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
 • a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
 • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
 • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
 • hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
 • pszichotrop anyag,
 • élő állat

Ha a vendég a szálloda területére be nem vihető dolgot visz be a szálloda területére, azt a szálloda a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a szálloda kizárja.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának.

A szálloda területén kívánatos magatartás

Kérjük kedves vendégeinket, hogy tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát, és hangoskodással ne zavarják azt. Különös tekintettel figyeljenek egymás nyugalmára 22:00 óra után.

A szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A szálloda munkatársai jogosultak figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. A szóbeli figyelmeztetés után - amennyiben a vendég nem hagyja abba rendbontó és/vagy hangoskodó tevékenységét - a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

 „Ne Zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla

A vendég a „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblának a szobaajtó külső kilincsére történő kiakasztásával határozottan jelzi, hogy a szálloda munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.

A “Kérem ne zavarjanak! Do not disturb” figyelmeztető táblát a vendég a saját felelősségére és kockázatára helyezi el a bejárati ajtó külső kilincsén. Ha a szálloda munkatársai a vendég elutazásának napján a szobája kilincsén „Kérem ne zavarjanak! Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, és a vendég a szobát nem hagyta el, úgy a szálloda munkatársai 10:00 óra után bármikor bemehetnek a szobába.

Rendkívüli helyzetben (például tűz, terrortámadás stb.) előzetes telefonhívás nélkül, illetve amikor a szálloda a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy a szobában a vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága veszélyben van vagy veszélyben lehet, úgy a szálloda munkatársai jogosultak bemenni a szobába.

A „Kérem ne zavarjanak! Do not disturb” figyelmeztető tábla nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért a szálloda nem vállal felelősséget.

Napi takarítás

A szállodai alkalmazottak a szobák takarítását naponta egyszer reggel 8:00 és 14:00 óra között végzik folyamatosan.

Amennyiben a szoba takarítását végzők ezen időszak alatt a szoba külső kilincsén „Kérem ne zavarjanak! Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, úgy a szoba takarítását nem végzik el, ezért a vendég díjcsökkentést vagy kártalanítást nem követelhet.

„Takarítást kérek” figyelmeztető tábla

A szálloda alkalmazottai a szobák takarítását 8:00 és 14:00 óra között végzi folyamatosan, ez idő után kihelyezett „Takarítást kérek” tábla ellenére sem tud a szálloda soron kívüli takarítást biztosítani.

Mosás, vasalás

A szálloda mosást, vasalást, vegytisztítást nem vállal. A szálloda tűzvédelmi szabályzata értelmében a szobában tilos a vasalás.

Parkolás

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a szálloda mögött található fedetlen és nem őrzött parkolóban. Ha a vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentő lapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe. A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.

A vendég betegsége, halála

Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a szálloda orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a szálloda alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a szálloda kizárja. A vendég betegsége/halála esetén a szálloda a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A vendég fertőző betegsége esetén a szálloda jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szállodai szerződést. Ebben az esetben a vendég a szálloda felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a szálloda a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles eljárni.

Talált tárgyak

A szálloda területén talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálloda megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szálloda 1 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával veheti át a tárgyat. A szálloda által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a szálloda haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

A szálloda kártérítési felelőssége

A szálloda a vendég szállodába bevitt dolgaiban keletkezett azon kárért felel, melyeket a vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el. A szálloda felelőssége nem terjed ki az azon dolgokban bekövetkezett károkra, mely dolgok bevitele a házirend szerint kizárt.

Adatvédelem

A hotel a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

A vendég tudomásul veszi, hogy a szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a szálloda nem emelhet kifogást.

Reméljük elégedett szolgáltatásainkkal és legközelebb is vendégünkként üdvözölhetjük.

Kellemes időtöltést kívánunk!                                                                                                                                                                          

Hotel Kerpely